Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

 • Obecné cíle

  Cílem je seznámení pedagogů a lektorů s problematikou ochrany životního prostředí a způsoby jejího zařazení do vzdělávání.

  Charakteristika kurzu

  Kurz seznamuje účastníky s problematikou environmentální výchovy, kteří se seznámí s terminologií, historií této disciplíny, vztahy s ostatními vědami, rolí člověka a dopadem jeho činností na životní prostředí. Účastníci kurzu se seznámí s nejaktuálnějšími problémy a trendy v ochraně životního prostředí na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Absolvent bude schopen zavádět tento předmět do výuky, vytvářet projekty, spolupracovat s institucemi, motivovat ostatní k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí a při předkládání svých postojů a plánů je vysvětlovat a argumentovat.

  Zápis sebe sama do kurzu
 • Obecné cíle:

  Účastníkům  kurzu budou poskytnuty obecně platné manažerské základy vedení lidí  i prakticky zaměřené návody jak řešit problémy v oblasti plánování a organizace práce, vedení lidí, komunikování, jednání s podřízeným.

   

  Charakteristika učiva:

  Účastníci e-learningového kurzu se seznámí  s rolí managementu  ve vedoucí funkci. Důležitou oblastí učiva bude motivace kolegů a podřízených, zejména způsoby, jak své kolegy motivovat správně a efektivně, důležitou částí bude i sebemotivace. Dále učivo probere metody kvalitního výběru nových zaměstnanců, účel a přínosy průběžných a celkových  hodnocení zaměstnanců. V lekcích time managementu budou probrány rady a tipy, jak ve vedoucí funkci hospodařit s osobním i pracovním časem. V oblasti zvládání stresu ve vedoucí funkci se účastníci dozví o možnostech a konkrétních technikách mentální hygieny, relaxace a využívání asertivity v řízení lidí.

  Zápis sebe sama do kurzu
 • Obecné cíle:

  Cílem oddílu je seznámit pedagogy s nabídkou a možnostmi interaktivních pomůcek ve vzdělávání s důrazem na interaktivní tabuli SMART Board a její příslušenství.

  Charakteristika učiva:

  Účastníkovi bude představena interaktivní tabule SMART Board. Teoreticky i prakticky se naučí ovládat k ní kompatibilní program SMART Notebook Software, který nabízí pestrou škálu multimediálních cvičení, a program SMART Response, jenž umožňuje interaktivní hlasování, vhodné např. k opakování a procvičování učiva. Absolvent bude schopen okamžitě využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi.

  Zápis sebe sama do kurzu
 • Obecné cíle

  Cílem oddílu je seznámit pedagogy s moderními formami výuky a způsoby jejich začlenění do vzdělávání. Ambicí projektu není primárně objevovat něco nového, ale spíše systematizovat a zprostředkovávat poznatky a zkušenosti dalším učitelům.

  Charakteristika učiva

  V této části se seznámíte s moderními výukovými metodami (informativní, narativní, integrativní, operativní, intuitivní) a moderními formami výuky (např. prezentace, chat, e-learning, projektové vyučování, interaktivní tabule SMART Board nebo videokonference). Získáte přehled o multimediálních učebních pomůckách (elektronické učebnice, interaktivní CD-ROMY, vzdělávací programy). V praxi si vyzkouší tvorbu vlastního projektu: prezentace v PowerPointu a interaktivních testových úloh.

  Zápis sebe sama do kurzu
 • Moodle pro studenta, aneb jak zvládnout prostředí Moodle z pohledu studenta

  Zápis sebe sama do kurzu
 • Tento kurz naučí tutory řídit vzdělávání pomocí e-learningového systému Moodle

  Zápis sebe sama do kurzu
 • Kurz je určen všem, kdo se chtějí seznámit se základy tvorby kurzů v Moodle

  Zápis sebe sama do kurzu

Přeskočit: Navigace

Navigace